62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Rekrutacja

Warunki zatrudnienia pracowników młodocianych, w celu przygotowania zawodowego , reguluje dział dziewiąty Kodeksu pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Przygotowanie zawodowe jest realizowane na zasadach kształcenia dualnego – składa się z dwóch integralnych części :
  • praktycznej nauki realizowanej w zakładzie rzemieślniczym
  • dokształcania teoretycznego w branżowej szkole pierwszego stopnia lub na kursie dokształcającym.
Pracownikiem młodocianym może być osoba która ukończyła 15 lat a nie przekroczyła 18 oraz :
  • ukończyła co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową
  • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy
Osoba poniżej 15 roku życia może być zatrudniona po uzyskaniu dodatkowo pozytywnej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę lub przyuczenie na warunkach określonych dla młodocianych.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy, przy czym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego przewiduje odstępstwa od tej zasady.

Izba rzemieślnicza, na wniosek młodocianego i za zgodą pracodawcy, może wyrazić zgodę na :
  • przedłużenie czasu trwania nauki zawodu, nie więcej niż o 12 miesięcy w przypadku, gdy uczeń nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły,
  • przedłużenie czasu trwania nauki zawodu, nie więcej niż o 6 miesięcy w innych uzasadnionych przypadkach,
  • skrócenie czasu trwania nauki zawodu nie więcej niż 12 miesięcy, o ile młodociany nie dokształca się w branżowej szkole I stopnia
Wniosek o skrócenie lub przedłużenie czasu trwania nauki zawodu składany jest w cechu sprawującym nadzór nad przygotowaniem zawodowym ucznia i następnie kierowany do właściwej izby rzemieślniczej.