62-742-12-47 662-673-495
biuro@cechpleszew.pl

Dla mistrza

Członkostwo

1. Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle:

 • a) osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – prawo działalności gospodarczej;
 • b) przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników;
 • c) inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż pięć lat.

2. Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, a działalność prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu.

3. Wspólnicy spółek: cywilnych, jawnych, komandytowych, jednoosobowych spółek kapitałowych; jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle.

4. Najbliżsi członkowie rodzin rzemieślników ( współmałżonkowie, dzieci, wnuki ) nie prowadzący własnej działalności gospodarczej a będący związani zawodowo z firmami.

Składki członkowskie

1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno- samorządowej Cechu oraz wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których Cech jest członkiem.

2. O wysokości składki cechowej Biuro Cechu zawiadamia członków ze wskazaniem jej obliczenia oraz terminów i sposobów płatności.

3. Nieuregulowane w ciągu sześciu miesięcy składki podlegają wyegzekwowaniu w trybie postępowania sądowego po uprzednim wezwaniu do ich dobrowolnego uregulowania w dodatkowym terminie.

Organy cechu

1. Organami Cechu są:

 • a) Walne Zgromadzenie Członków.
 • b) Zarząd.
 • c) Komisja Rewizyjna
 • d) Sąd Cechowy.

2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit b-d.

Statut

RODZAJE I ZAKRES SZKOLEŃ BHP

Pracownicy młodociani podlegają szkoleniom w dziedzinie BHP:

 • wstępnym- przeprowadzonym przed dopuszczeniem pracownika do pracy, które obejmuje:
 • - instruktarz ogólny ( szkolenie wstępne ogólne)
  - instruktarz stanowiskowy ( szkolenie wstępne na stanowisku pracy)
 • okresowym- przeprowadzone w trakcie zatrudnienia
 • Wynagrodzenie pracownika młodocianego

  Wynagrodzenie brutto/netto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie:

  Grudzień 2023, Styczeń, Luty 2024

  Rok Nauki % BRUTTO NETTO - zamiejscowi NETTO - miejscowi
  I 8 % 575,60 496,69 496,69
  II 9 % 647,55 558,51 550,01
  III 10 % 719,50 610,05 601,55
  Przyuczenie 7 % 503,65 434,60 434,60

  Podstawa : 7194,95 zł

  Wrzesień, Październik, Listopad 2023

  Rok Nauki % BRUTTO NETTO - zamiejscowi NETTO - miejscowi
  I 8 % 560,46 483,62 483,62
  II 9 % 630,52 544,07 537,85
  III 10 % 700,58 596,44 587,94
  Przyuczenie 7 % 490,40 423,17 423,17

  Podstawa : 7005,76 zł

  Czerwiec, Lipiec, Sierpień 2023

  Rok Nauki % BRUTTO NETTO
  I 5 % 356,21 307,37
  II 6 % 427,46 368,86
  III 7 % 498,70 430,33
  Przyuczenie 4 % 284,97 245,91

  Podstawa : 7124,26 zł

  Marzec, Kwiecień, Maj 2023

  Rok Nauki % BRUTTO NETTO
  I 5 % 336,67 290,51
  II 6 % 404,01 348,62
  III 7 % 471,34 406,72
  Przyuczenie 4 % 269,34 232,41

  Podstawa : 6733,49 zł

  Grudzień 2022, Styczeń, Luty 2023

  Rok Nauki % BRUTTO NETTO
  I 5 % 324,03 279,60
  II 6 % 388,84 335,53
  III 7 % 453,65 391,46
  Przyuczenie 4 % 259,23 223,69

  Podstawa : 6480,67 zł

  Wrzesień, Październik, Listopad 2022

  Rok Nauki % BRUTTO NETTO
  I 5 % 307,81 265,61
  II 6 % 369,38 318,74
  III 7 % 430,94 371,86
  Przyuczenie 4 % 246,25 212,50

  Podstawa : 6156,25 zł

  Czerwiec, Lipiec, Sierpień 2022

  Rok Nauki % BRUTTO NETTO
  I 5 % 311,76 269,01
  II 6 % 374,11 322,82
  III 7 % 436,47 376,63
  Przyuczenie 4 % 249,41 215,22

  Podstawa : 6235,22 zł

  Marzec, Kwiecień, Maj 2022

  Rok Nauki % BRUTTO NETTO
  I 5 % 299,75 258,65
  II 6 % 359,71 310,39
  III 7 % 419,66 362,13
  Przyuczenie 4 % 239,80 206,92

  Podstawa : 5995,09 zł

  Grudzień 2021, Styczeń, Luty 2022

  Rok Nauki % BRUTTO NETTO
  I 5 % 282,87 244,09
  II 6 % 339,44 292,90
  III 7 % 396,01 341,72
  Przyuczenie 4 % 226,29 195,27

  Podstawa : 5657,30 zł

  Wrzesień, Październik, Listopad 2021

  Rok Nauki % BRUTTO NETTO
  I 5 % 275,23 237,50
  II 6 % 330,27 285,00
  III 7 % 385,32 332,49
  Przyuczenie 4 % 220,18 190,00

  Podstawa : 5504,52 zł

  Czerwiec, Lipiec, Sierpień 2021

  Rok Nauki % BRUTTO NETTO
  I 5 % 284,08 245,13
  II 6 % 340,89 294,16
  III 7 % 397,71 343,18
  Przyuczenie 4 % 227,26 196,10

  Podstawa : 5681,56 zł